fbpx
Pomocné slovesá v angličtine

Pomocné slovesá v angličtine

Auxilliary verbs

Pomocné slovesá sú slovesá, ktoré samé nemajú úplný význam, preto sa vo vete spájajú s iným plnovýznamovým slovesom. Okrem toho môžu slúžiť na vytvorenie niektoré gramatického času, slovesného trpného rodu alebo podmieňovacieho spôsobu.

Pre pomocné slovesá všeobecne platí, že:

 • ich nečasujeme – majú rovnaký tvar pre všetky osoby – I CAN, YOU CAN, SHE CAN…
 • spájame ich s holým neurčitkom (bez TO SWIM)
 • otázku tvoria zmenou slovosledu – CAN YOU SWIM?
 • zápor tvoria pridaním NOT – I WILL NOT be at work tomorrow.
 • môžeme ich použiť iba v kombinácii Pomocné sl. + plnovýznamové sloveso – I CAN SWIM, ale nie I SWIM CAN,
 • tak isto nie je možná kombinácia dvoch pomocných slovies I WILL CAN – pre tento účel používame ich opisné tvary

Rozdelenie pomocných slovies

NEURČITOK ZÁPOR PREKLAD
BE I AM / I AM NOT, YOU ARE / YOU ARE NOT… priebehové časy, trpný rod
DO DO NOT / DON’T, DOES NOT / DOESN’T, DID NOT ? DIN’T zápor a otázka pre plnovýznamové slovesá
HAVE HAVE NOT / HAVEN’T predprítomný čas, predminulý čas, predbudúci čas

Slovesá z tejto skupiny môžu v patriť aj medzi plnovýznamové slovesá. Napr. sloveso DO – existuje aj vo forme plnovýznamového slovesa.

 • Sloveso BE – I am a teacher – Som učiteľ / I am teaching – Učím.
 • What DO you DO? – Čo robíš? Aké je tvoje povolanie?
 • Sloveso HAVE – vyjadruje vlastníctvo – Do you HAVE a brother? – Máš brata?

Modálne slovesá

CAN CANNOT / CAN’T môcť, vedieť
MUST NEED NOT / NEEDN’T musieť
MAY MUST NOT / MUSTN’T smieť

Vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej, chcieť, môcť, musieť, vedieť.

 • I can play the guitar – Viem hrať na gitare.
 • Sorry, I must go home now. – Prepáč, musím ísť domov.
 • May I take pictures here? Smiem tu fotografovať? – No, you mustn’t. – Nie, nesmieš. 

Budúci čas

WILL WILL NOT / WON’T budúci čas
SHALL SHALL NOT / SHAN’T budúci čas, mať urobiť

Budúcemu času sa podrobnejšie venuje tento článok.

Podmieňovací spôsob

WOULD WOULD NOT / WOULDN’T by
SHOULD SHOULD NOT / SHOULDN’T mal by
OUGHT TO OUGHT NOT TO / OUGHTN’T TO mal by – formálny význam
COULD COULD NOT / COULDN’T mohol by, vedel by
MIGHT MIGHT NOT / MIGHTN’T smel by, azda by

Podmieňovacím slovesným spôsobom vyjadrujeme podmienku, za ktorej sa dej koná alebo by sa mohol konať.

 • I would come if I had time – Prišiel by som ak by som mal čas.
 • You should stop smoking – Mal by si prestať fajčiť.
 • Tomorrow could be late – Zajtra by už mohlo byť neskoro.

Ostatné

DARE  DARE NOT / DO NOT DARE odvážit sa, opovážiť sa
NEED NEED NOT / DO NOT NEED potrebovať

Pozn.: Tieto slovesá sú v tomto tvare pravdepodobne pozostatkom z pôvodnej gramatiky. V súčasnosti sa najčastejšie používajú ako plnovýznamové slovesá.

 • How dare you call me a liar? – Ako sa opovažuješ nazývať ma klamárom. -ale
 • Don’t you dare! – Neopováž sa!
 • Need I speak to him? / Do I need to speak to him? – Potrebujem/Mám s ním hovoriť?

Rubriky