fbpx
Predbudúci čas jednoduchý

Predbudúci čas jednoduchý

Future Perfect Simple

Predbudúci čas jednoduchý alebo budúci čas dokonavý používame ukončených dejov v budúcnosti. Predbudúci čas má rovnaký tvar pre každú osobu.

Vyjadrujeme ním:

  • deje, ktoré budú do určitého okamihu v budúcnosti ukončené:
    We can have lunch at one. The meeting will have finished by 12. (Môžeme ísť o jednej na obed. Do 12tej sa porada skončí.)
    She bought her car in 2010. This November she will have had if  for 4 years. (To auto si kúpila v roku 2010. V novembri ho bude mať už 4 roky.)
Oznamovacie vety
Použite WILL (alebo ‘ll) +  HAVE + Past Participle (minulé príčastie)
This summer I will have known Peter for 10 years.
This summer I’ll have known Peter for 10 years.
Toto leto budem poznať Petra už 10 rokov.
Záporné vety
Zápor sa tvorí pridaním NOT (stiahnutý tvar won’t)
This summer I will not have known Peter for 10 years.
This summer I won’t have known Peter for 10 years.
Toto leto to nebude 10 rokov čo poznám Petra.
Otázky
V otázkach mení slovosled.
Will I have known Peter for 10 years?
Budem poznať Petra uz 10 rokov?

Rubriky