fbpx
Predminulý čas jednoduchý

Predminulý čas jednoduchý

Past Perfect

Svojím tvarom a použitím je podobný predpríromnému jednoduchému času, ibaže odkazuje na deje, ktoré sa udiali pre iným dejom v minulosti. Predminulý čas jednoduchý tvoríme pomocným slovesom had a trpným príčastím slovesa (3. stĺpec pri nepravidelných slovesách alebo pravidelné sloveso s koncovkou –ed) a má rovnaký tvar vo všetkých osobách.

Vyjadrujeme ním:

  • dej, ktorý sa stal alebo ukončil pred iným dejom v minulosti.
    I had bought that coat before I went to England.
    (Kúpila som si ten kabát predtým, ako som išla do Anglicka.)

Oznamovacie vety
had + past participle
John had locked the door before he left for the airport.
John‚d locked the door before he left for the airport.
(John zamkol dvere pred odchodom na letisko.)
Záporné vety
had not = hadn’t + past participle
You had not been to England before your 18th birthday.
You hadn’t been to England before your 18th birthday.
(Nebol si v Anglicku pred svojimi osemnástimi narodeninami.)
Otázky
had + osoba + past participle
Had they read the book before they took the exam?
(Čítali tú knižku predtým, ako robili skúšku?)

Rubriky