fbpx
Prítomný čas jednoduchý

Prítomný čas jednoduchý

Present simple

Prítomný čas jednoduchý vyjadruje predovšetkým trvalý stav alebo opakovaný dej, kt. je všeobecný. Narozdiel od slovenčiny, ktorá časuje slovesá vo všetkých osobách, angličtina časuje iba v 3. osobe jednotného čísla pridaním koncovky -s alebo -es.

Vyjadrujeme ním:

  • Všeobecné fakty – schopnosti ľudí, prírodné javy, zákonitosti, atď.
    Penguins live in Antarctica. (Tučniaky žijú na Antarktíde.)
  • Zvyky alebo pravidelne (či nepravidelne) opakujúce sa deje
    I get up at 7 am every day. (Vstávam o siedmej každý deň.)
  • S budúcim významom – najmä, keď ide o presne určený rozvrh, harmonogram, cestovný poriadok, otváracie hodiny, ktoré nie je možné zmeniť a pravidelne sa opakujú.
    The train leaves at 13:56. (Vlak odchádza o 13:56.)

Plnovýznamové slovesá:

Oznamovacia veta

osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1. I live ja žijem we live my žijeme
2. you live ty žiješ you live vy žijete
3. he lives on žije they live oni, ony žijú
she lives ona žije
it lives ono žije

*V 3. osobe jednotného čísla má sloveso v kladnej oznamovacej vete koncovku –s alebo –es.

Zápor

osoba singular short form jednotné číslo
1. I do not live I don’t live ja nežijem
2. you do not live you don’t live ty nežiješ
3. he does not live he doesn’t live on nežije
she does not live she doesn’t live ona nežije
it does not live it doesn’t live ono nežije

*Nakoľko angličtina časuje vždy iba prvé sloveso z prísudku. V 3. osobe jednotného čísla sa do zmení na does a ďalšie slovesá zostávajú v základnom tvare.

osoba plural short form množné číslo
1. we do not live we don’t live my nežijeme
2. you do not live you don’t live vy nežijete
3. they do not live they don’t live oni, ony nežijú

Opytovacia veta

osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1. Do I live? Žijem? Do we live? Žijeme?
2. Do you live? Žiješ? Do you live? Žijete?
3. Does he live? Žije (on)? Do they live? Žijú?
Does she live? Žije (ona)?
Does it live? Žije (ono)?

Pravopisné zmeny  pri používaní prípony –s alebo v 3. osobe jednotného čísla 

1 pravidelné slovesá Pridávame iba koncovku –s. speak – speaks
2 slovesá končiace sa na –o Pri slovesách končiacich sa na –o pridávame koncovku -es. do – does / go – goes
3 slovesá končiace sa na sykavky Pri slovesách končiacich sa na sykavky pridávame koncovku –es. miss – misses / watch – watches / fix – fixes
4 slovesá končiace sa na –y Ak je pred –y spoluhláska, y sa mení na –i. Ak je pred –y samohláska, k zmene nedochádza. try- tries
5 nepravidelné sloveso HAVE Sloveso have je jediné nepravidelné sloveso v prítomnom čase. V 3. osobe jednotného čísla mení tvar. I have – s/he HAS

Rubriky