fbpx
Prítomný čas priebehový

Prítomný čas priebehový

Present continuous

Prítomný priebehový čas používame predovšetkým na vyjadrenie dejov a činností, ktoré práve prebiehajú, alebo sú dočasné.

Vyjadrujeme ním:

 • Aktuálny dej, ktorý prebieha v okamihu rozprávania.
  What are you doing? I am reading a poem. (Čo robíš? Čítam báseň.)
 • Dočasnú situáciu – nemusí prebiehať v okamihu rozprávania.
  I usually read the morning paper in the kitchen but today I am reading it in my room. (Zvyčajne si čítam noviny v kuchyni, ale dnes ich čítam vo svojej izbe.)
 • Neukončený dej – prebieha v okamihu rozprávania.
  (Carla is reading a good book. Carla číta dobrú knihu.)
 • Prebiehajúce zmeny
  (Cars are costing more and more these days. Autá stoja v dnešnej dobe viac a viac.)
 • Príliš často opakovaný dej
  (She is always borrowing my skirts. Stále si požičiava moje sukne.)
 • S budúcim významom – plánovaný dej
  Peter is leaving tomorrow. Peter odchádza zajtra.)

Oznamovacia veta – jednotné číslo

osoba singular short form jednotné číslo
1. I am reading I’m reading ja čítam
2. you are reading you’re reading ty čítaš
3. he is reading he’s reading on číta
she is reading she’s reading ona číta
it is reading it’s reading ono číta

Oznamovacia veta – množné číslo

osoba plural short form množné číslo
1. we are reading we’re reading my čítame
2. you are reading you’re reading vy čítate
3. they are reading they’re reading oni, ony čítajú

Zápor – jednotné číslo

osoba singular short form jednotné číslo
1. I am not reading I’m not reading ja nečítam
2. you are not reading you’re not reading ty nečítaš
3. he is not reading he’s not reading on nečíta
she is not reading she’s not reading ona nečíta
it is not reading it’s not reading ono nečíta

Zápor – množné číslo

osoba plural short form množné číslo
1. we are not reading we’re not reading my nečítame
2. you are not reading you’re not reading vy nečítate
3. they are not reading they’re not reading oni, ony nečítajú

Opytovacia veta

osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1. Am I reading? čítam (ja)? Are we reading? čítame (my)?
2. Are you reading? čítaš (ty)? Are you reading? čítate (vy)?
3. Is he reading? číta (on)? Are they reading? čítajú (oni, ony)?
Is she reading? číta (ona)?
Is it reading? číta (ono)?

Pravopisné zmeny  pri používaní prípony -ing

1 Slovesá končiace sa na -e Koncové -e sa vynecháva pri pridaní prípony –ing
write – writing
2 Jednoslabičné slovesá končiace sa na spoluhlásku Posledná spoluhláska sa po pridaní prípony –ing zdvojí get – getting / begin – beginning / travel – travelling
3 Slovesá LIE and DIE Koncovky IE sa zmenia na Y a pridáme –ing lie – lying / die – dying

Rubriky