fbpx
Trpný rod v angličtine

Trpný rod v angličtine

Passive voice

Trpný rod používame v prípade, keď pôvodca deja (činiteľ) nie je dôležitý, a môže sa stať, že je neznámy. V slovenčine sa trpný rod považuje  za skôr nespisovný. Používame ho však napr. v technických správach, alebo diplomových prácach, kde nie autor, ale samotný výsledok práce je dôležitý.

 • The car was stolen last night. Auto bolo ukradnuté minulú noc.

Ak je činiteľ predsa dôležitý, uvádzame ho na konci vety pomocou predložky by.

 • The play was written by Shakespeare. Hra bola napísaná Shakespeareom. 

Trpný rod tvoríme slovesom be + 3. tvar plnovýznamového slovesa (minulé príčastie). 

V trpnom rode môžu stáť len slovesá, ktoré majú priamy predmet, napr. write a letter, make a cake, build a house. Predmet vety v činnom rode sa stane podmetom vety v trpnom rode.

podmet

sloveso

predmet Pôvodca deja
v trpnom rode

Činný rod*

Charlie

broke

your vase.

Trpný rod**

Your vase

was broken

by Charlie.

*podmet vety vykonáva činnosť

**podmet vety nevykonáva žiadnu činnosť, podmetu sa to len „stalo“, „prihodilo“.

 

Slovesný čas Činný rod Trpný rod
prítomný jednoduchý I write a letter. A letter is written (by me).
prítomný priebehový I am writing a letter. A letter is being written (by me).
minulý jednoduchý I write a letter. A letter was written (by me).
minulý priebehový I was writing a letter. A letter was being written (by me).
predprítomný jednoduchý I have written a letter. A letter has been written (by me).
predprítomný priebehový I have been writing a letter. A letter has been being written (by me).
predminulý jednoduchý I had written a letter. A letter had been written (by me).
budúci jednoduchý I will write a letter. A letter will be written (by me).
predbudúci jednochuý I will have written a letter. A letter will have been written (by me).

Trpný rod s dvoma predmetmi

Angličtina „uprednostňuje človeka“ v úlohe predmetu.

 • Činný rod: Somebody gave Jane a ring.
 • Trpný rod 1.: Jane was given a ring.
 • Trpný rod 2.: A ring was given to Jane.
 • Činný rod:  They told me the news.
 • Trpný rod 1.:  I was told the news.
 • Trpný rod 2.:  The news was told to me.
 • Činný rod:  The director promised us a pay rise.
 • Trpný rod 1.:  We were promised a pay rise.
 • Trpný rod 2.:  A pay rise was promised to us.

Nepriame vyjadrovanie

V angličtine často používame túto formu, keď nie sme si istí, či je tvrdenie pravdivé. Nepriame vyjadrovanie je užitočné aj vtedy, keď chceme byť taktní. Tieto štruktúry prekladáme ako „hovorí sa, považuje sa, vraj, údajne, panuje názor, že … “

 • They say that prices will rise again.
 • It was reported that the company was losing a lot of money.
 • He  is believed to be a liar.
 • It is said that they are preparing a new project.
 • She is considered to be the most beautiful woman.

By vs with

Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť KTO niečo urobil (dôležitý je pre nás ČINITEĽ deja), používame predložku by.

 • The vase was broken by Joe.

Ak chceme v trpnom rode zdôrazniť ČO niekto použil (dôležitý je pre nás NÁSTROJ), používame predložku with.

 • The tin was opened with a knife

Rubriky