fbpx
Väzba There is/are

Väzba There is/are

There is/are

Väzba there is/there are slúži v angličtine na umiestňovanie vecí v priestore, alebo ňou vyjadrujeme, kde sa niečo nachádza, nachádzalo, bude nachádzať. Pre použitie v iných gramatický časoch stačí dať sloveso byť do príslušného gramatického času.

Oznamovacie vety
Použite THERE IS /ARE (podľa toho, či sa jedná
o jednotné alebo množné číslo)
There is a restaurant in our street.
(V našej ulice je reštaurácia.)
There are five people in my family.
(V našej rodine sú piati ľudia.)
Záporné vety
Zápor sa tvorí pridaním NOT (stiahnutý tvar isn’t/aren’t)
There is not (isn’t) an airport in this town.
(V našej ulice je reštaurácia.)
There are (aren’t) any good cafés in the centre.
(V centre nie sú žiadne dobré kaviarne.)
Otázky
V otázkach mení slovosled.
Is there any milk?
(Máme mlieko? pozn.: voľný preklad)
Are there any English people in the hotel?
(Sú v hoteli nejakí Angličania?)
Stručné odpovede
V stručných odpovediach zopakujte sloveso BYŤ
v kladnom alebo zápornom tvare.
Is there a problem? Yes, there is, /No, there isn’t.
(Máte problém? Áno, máme. / Nie, nemáme.)

 

Rubriky