fbpx

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti educ4 s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1.  Vzdelávateľ

Spoločnosť educ4, s.r.o. IČO: 50827791, so sídlom: Čižmárska ulica 549/8, 940 54 Nové Zámky, zapísaná obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.42986/N, (ďalej len „Vzdelávateľ“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Vzdelávateľom a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Vzdelávateľa je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania. Vzdelávateľ vedie kurzy cudzích jazykov v kurzoch organizovaných od septembra do júna.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom vzniká na základe vyplnenej registračnej prihlášky na kurz anglického jazyka. Na základe registračnej prihlášky vzniká študentovi nárok na účasť v jazykovom kurze vzdelávateľa, ktorý sa následne organizuje. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne v sídle spoločnosti podpísaním príslušného tlačiva. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú zákazníci, ktorí zaplatili skôr ako ostatní.

4. Realizácia platby

a)  V hotovosti priamo v kancelárii jazykovej školy (Čižmárska 8 Nové Zámky).

b)  Prevodom na účet: SK8311000000002941044442, SWIFT: TATRSKBX, 2941044442/1100 – Tatrabanka a.s., variabilným symbolom je číslo faktúry alebo objednávky.

c) Kurzy nie je možné uhradiť formou splátok.

5. Storno podmienky, poplatky

a)  Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: účtujeme storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu.

b) Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby: účtujeme storno poplatok v plnej výške ceny kurzu.
Zmluvná sankcia za omeškanie:
Ak sa dostane študent do omeškania so zaplatením kurzovného, môže si vzdelávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

c) Stornovanie individuálnej vyučovacej hodiny: V prípade choroby alebo iných neočakávaných udalostí je študent povinný nahlásiť telefonicky Vzdelávateľovi túto skutočnosť 24 hodín pred uskutočnením vyučovacej hodiny, v opačnom prípade si Vzdelávateľ vyhradzuje právo vyfakturovať študentovi neskoro zrušenú vyučovaciu hodinu.

6. Práva vzdelávateľa

1)  Vzdelávateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom študentov nižším ako 6 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

2) Vzdelávateľ si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch spočívajúcu v zmene učebných osnov, zmene miesta konania, zmene učebne, zmene učebného materiálu, zrušení hodiny. V prípade, že dôjde počas trvania kurzu k zníženiu počtu študentov v kurze pod 6, vyhradzuje si vzdelávateľ právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti a preradenie študenta do iného zodpovedajúceho kurzu pri zachovaní počtu študentov v jednom kurze do 10, prípadne na zmenu počtu vyučovacích hodín.

a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.

b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Vzdelávateľom, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude toto kurzovné študentovi vrátené v hotovosti na vyžiadanie alebo na základe požiadavky študenta prevedené na jeho účet do 14 dní.

Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Vzdelávateľ poskytol študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

7. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Vzdelávateľ žiadnu finančnú kompenzáciu. Na požiadanie študenta je možné nahradiť si 4 vyučovacie hodiny za jeden polrok. Náhrada musí prebehnúť iba v aktuálnej etape. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako študent, ktorý o náhradu hodín žiada (ak taká skupina existuje). Jazyková škola negarantuje, že umožní náhradu všetkým študentom, ktorí o náhradu požiadajú.
V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

8. Prázdniny a dni pracovného pokoja

a) Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin (20.12 – 7.1.) sa nevyučuje.

b) Dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu, t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

9. Sťažnosti

Študent je povinný akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť bezodkladne v kancelárii jazykovej školy, kde sa jeho podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

10. Osvedčenie a úrovňové skúšky

Každý študent má po zložení úrovňových skúšok minimálne na 65 % nárok na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.

a) V prípade nezloženia úrovňovej skúšky môže študent opakovať skúšku v najbližšom termíne, ktorý bude oznámený na informačnej tabuli.

b) Osvedčenie je vydané na základe písomnej (e-mail, pošta) alebo ústnej (telefonát, osobná návšteva) žiadosti. Osvedčenie sa vydáva do 14 dní od podania žiadosti.

c) Osvedčenie si študent môže vyzdvihnúť osobne.

d) Osvedčenie nie je vystavované automaticky.

11. Odstúpenie od zmluvy

a) Vzdelávateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť pri určení, ktorý z prihlásených študentov sa kurzu zúčastní, majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Vzdelávateľa. V prípade úhrady v rovnaký deň majú prednosť študenti, ktorí si kurz objednali skôr.

b) Vzdelávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo majetok Vzdelávateľa alebo zdravie vyučujúcich alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

12. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

13. Ochrana osobných údajov

a) Vzdelávateľ prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje, v prípade, že budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Vzdelávateľa, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Vzdelávateľovi za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 5 rokov od jeho ukončenia.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7.2018.