fbpx
Stupňovanie prídavných mien

Stupňovanie prídavných mien

Comparatives and Superlatives

Stupňovanie prídavných mien v angličtine sa, tak ako v slovenčine, rozdeľuje na dve skupiny: pravidelné a nepravidelné. Pre nepravidelné prídavné mená neexistuje spoločné pravidlo, tie sa musíme iba naučiť. 2. stupeň prídavných mien sa nazýva aj komparatív a slúži na porovnánie / prirovnávanie prídavných mien. 3. stupeň, t.j. superlatív – hovorí o unikáte, o niečom, čo je naj- a vždy pri ňom používame určitý člen THE.

Pravidelné stupňovanie prídavných mien
V závislosti od dĺžky slova sa rozdeľuje na dve skupiny: stupňovanie jedno- a dvojslabičné a dvoj-viacslabičné.

Jednoslabičné prídavné mená stupňujeme príponami -er a -est, do tejto skupiny patria aj tie dvojslabičné prídavné mená, ktoré sa končia na -y.

1. stupeň 2. stupeň
3. stupeň
Prípona -er Prípona -est
quick quicker the quickest
easy easier* the easiest*
big bigger** the biggest**

Poznámka:
* – prídavné mená končiace sa na y – po pridaní prípony -er, -est sa koncovka -y zmení na -i.
** – jednoslabičné prídavné mená zložené zo spoluhlásky / samohlásky / spoluhlásky – po pridaní prípony -er, -est sa posledná spoluhláska zdvojí.

Dvoj- a viacslabičné prídavné mená už nestupňujeme príponami, nakoľko samotné slovo je už dlhé a príponou by sme ho iba predlžovali. Na tento účel používame výrazy more/less a the most/least.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
intelligent more intelligent the most intelligent
important less important the least important
cosmopolitan more cosmopolitan the most cosmopolitan

Nepravidelné stupňovanie prídavných mien
Neriadi sa konkrétnym pravidlom, v každom stupni majú prídavné mená vlastný tvar.

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
good better the best
bad worse the worst
far further/farther the furthest/farthest
much more the most
little less the least
little smaller the smallest

Rubriky