fbpx
Slovosled v angličtine

Slovosled v angličtine

Word order

Angličtina je neohybný jazyk. Na rozdiel od slovenčiny nepoužíva skloňovanie, ani časovanie. Ak v slovenčine poprehadzujete vetné členy, veta, ako taká, nezmení svoj význam. V angličtine jednotlivé slová môžu mať viac významov a jedine ich pozícia vo vete nám napovie, o aký vetný člen sa jedná. Preto nie je jedno, ako vetu zostavíte. SVOMPT je jednoduchou pomôckou na zapamätanie správneho slovosledu.

Oznamovacia veta je zoradená nasledovne:

 1. podmet (subject), za ktorým nasleduje,
 2. prísudok vety (verb),
 3. predmet (object),
 4. následne príslovkové určenia spôsobu (manner), miesta (place) a času (time).

 S

V

O

M

P

T

Subject/Podmet

Verb/Prísudok

Object/Predmet

Manner/Spôsob

Place/Miesto

Time/Čas

kto/čo?

čo robí?

koho/čo?

ako?

kde?

kedy?

Mike

rides

his bike

fast

in the park

every day.

Michal

jazdí

na motorke

rýchlo

v parku

každý deň.

Peter

writes

his homework

on Monday

morning.

Peter

si píše

domácu úlohu

 

v pondelok

ráno.

I

have

my dinner

at home

every evening.

Ja

večeriam

   

doma

každý večer.

Výnimky

Príslovkové určenie času môžeme dať aj na začiatok vety (pred podmet) – ak ho chceme zdôrazniť a oddelíme ho čiarkou.

Frekvenčné príslovky always, never, sometimes, atď. rozvíjajú slovesá – ich umiestnenie zavísí od hlavného slovesa vety.

 • ak je sloveso pomocné, dávame ich za sloveso – I would never hurt you / Nikdy by som ti neublížil.
 • ak je sloveso plnovýznamové, sú umiestnené pred ním – I always watch films in English / Vždy pozerám filmy v angličtine.

Dva predmety vo vete

Ak sú vo vete dva predmety (predmet nepriamy (3. pád) – komu, čomu?) a predmet priamy (4. pád) – koho, čo?), Môžeme si zvoliť, v akom poradí ich umiestnime:

 1. predmet nepriamy + predmet priamy
  Peter gave Susan the money. – Predmet nepriamy (Susan) a potom predmet priamy (the money)
  We sent our parents a postcard. – Predmet nepriamy (our parents) a predmet priamy (a postcard).
 2. predmet priamy + predložka to / for + predmet nepriamy
  Peter gave the money to Susan. – Predmet priamy (the money), predložka (s GIVE sa spája predložka TO), a potom predmet nepriamy (Susan)
  We sent a postcard to our parents. – Predmet priamy (a postcard), predložka (so slovesom SEND sa spája predložka TO), a predmet nepriamy (our parents).

Rubriky